ارسال مستقیم هدیه

چه لذت بخش است هدیه دادن و هدیه گرفتن …

در فروشگاه اینتترنتی جواهر سرخ شما می توانید با انتخاب گزینه ارسال هدیه از این لذت بهره مند شوید ، پس از انتخاب این
گزینه همکاران ما خرید شما را به نحوی کاملا” زیبا و فاخر کادو نموده و با انتخاب شما متن مورد نظر را از سوی شما به بسته
الصاق و در زمانی که شما انتخاب می کنید تحویل گیرنده می نمایند .